2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Broses Gyfeirio

Meini prawf derbyn

Rydym yn darparu gwasanaeth preswyl arbenigol i unigolion sydd ag anghenion cymhleth sy’n cynnwys diagnosis deuol o salwch meddwl, anableddau dysgu, anhwylder sbectrwm awtistig.

 • Does ddim cyfyngiadau ar y radd o anabledd neu ymddygiad
 • Cleientiaid gwrywaidd/Benywaidd yn cael eu hystyried a lletya
 • Amryw oed 18-64 (oedolion ifanc)
 • Mae angen i’r rheolwr achos a’r awdurdod prynu perthnasol rhoi cymorth i’r defnyddwyr gwasanaeth
 • Bydd unigolion gyda hanes o ymddygiad heriol, sydd wedi ei arwain at broblemau yn y gymuned, neu a disgwylir i, yn ei dderbyn
 • Unigolion gyda phryderon cymdeithasol neu emosiynol cymhleth
 • Unigolion gydag anghenion deallusol ychwanegol
 • Unigolion sydd angen ôl-ofal ac sydd wedi ei rhyddhau o dan oruchwyliaeth sydd wedi ei wneud yn ofynnol o dan y ddeddf iechyd meddwl 1983
 • Bydd y gartref yn ystyried materion cydweddol drwy asesiad amdano unigolion a fydd yn byw gyda’i gilydd. Bydd asesiad cydweddol yn cael ei chwblhau drwy’r cyfarwyddwyr a’r personél arall sy’n ei wneud a’r defnyddwyr gwasanaeth.

DERBYNIADAU ARGYFWNG:

 • Mae pob derbyniad argyfwng yn amodol arno gytundeb rhwng yr asiantaeth gyfeirio a’r darparwr (Gofal Cymru Care Ltd). Bydd y cytundeb yn pennu’r gwasanaeth a darparwr, yr amodau o dderbyniadau’r cyfrifoldebau ac amodau rhyddhau
 • Bydd y cyfarwyddwyr yn darparu telerau ac amodau’r cwmni i’r defnyddwyr gwasanaeth a’r awdurdod prynu
 • Mae angen i’r defnyddwyr gwasanaeth sydd angen derbyniad argyfwng cwrdd â’r meini prawf derbyn am y gartref
 • Mae angen i ffurflen gyfeirio ffurfiol cael ei chwblhau gan yr awdurdod prynu (rheolwr achos a dychwelodd i’r cyfarwyddwyr mor fuan â phosib)
 • Bydd y cyfarwyddwyr a’r rheolwr cofrestri yn lliwio’r defnyddwyr gwasanaeth a’r awdurdod prynu pryd mae’r derbyniadau argyfwng yn dechrau. Bydd y penderfyniadau yn dibynnu arno os yw’r lleoliad sy’n ei hystyried yn briodol amdano’r defnyddwyr gwasanaeth a hefyd yr effaith posib a’r cydnawsedd o ddefnyddwyr gwasanaeth presennol
 • Bydd y cyfarwyddiadur yn wneud yr cyn-asesiad gyntaf yn defnyddio’r wybodaeth gyfeirio defnyddwyr gwasanaeth
 • Bydd y cyfarwyddiadur yn sicrhau bod y meini prawf derbyn yn cael ei fodloni amdan y derbyniad i’r gartref a llywio’r cleient, rheolwr achos a/neu bobl arall sydd yn ei wneud ac unrhyw ddewisiad amdan ofal y cleient
 • Os yw’n briodol, bydd y cleient, y rheolwr achos a/neu aelodau teulu yn cael ei gwahodd i ymweld â’r lleoliad yn dibynnu arno’r cyfleustra o bob person sy’n briodol
 • Os yw’n briodol, bydd aelodau staff yn ymweld â’r cleient yn ei gartref/darpariaeth gwasanaeth presennol
 • Bydd y rheolwr cofrestri sydd mewn cysylltiad â’r cleient, rheolwr achos a/neu aelod teulu yn gyfrifol am sicrhau fod y canlynol yn cael eu casglu môr fuan a posib:
  – manylion asesiad cryno
  – cryfderau client ac ardaloedd o angen (yn cynnwys risgiau a nodwyd)
  – hoffterau ac anhoffter y cleient
  – meddyginiaeth
  – Cyllid personol
 • Wrth gael ei derbyn, bydd the rheolwr cofrestri yn sicrhau fod y cynllun trosiannol wedi ei chwblhau o fewn un wythnos a bod unrhyw wybodaeth arall a gwaeth sy’n ei wneud a’r client yn cael ei dylyn lan mor fuan â phosib
 • Er bod yn ei hystyried fel Derbyniad Argyfwng, bydd Gofal heb Gyfaddawd yn sicrhau fod isafswm o 48 awr rhybudd yn cael ei rhoi am dderbyniad argyfwng. Bydda hyn yn gadael i’r weithdrefn derbyniad argyfwng cael ei glynu wrth

Proses gyfeirio

Amdan gyfeiriadau cysyllta â’r gartref yn uniongyrchol a bydd yn cwblhau’r ddogfennaeth berthnasol. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei sgrinio i weld os yw’r meini prawf yn cael ei fodloni. Bydd y cyfarwyddwyr yn cwblhau asesiad anghenion gwasanaeth pryd mae’r asiantaeth atgyweirio wedi cwblhau cytundeb am ddatgeliad o ddogfennaeth sydd o dan y ddeddf diogelu data. Pryd mae’n bosib, bydd y defnyddwyr gwasanaeth yn rhoi caniatâd hefyd.

Ymholiad

lawr lwytho’r ffurflen ymholiad trwy ddefnyddio’r botwm isod. Gellir chi anfon e i ni trwy bost neu trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar y dde.

Eich enw (Ofynnol)

Eich e-bost (Ofynnol)

Pwnc

Eich neges

Atodi ffurflen ymholiad

Anfon neges